Z czego wynika kurs euro? Wszystko, co musisz o nim wiedzieć

Zbliża się 20. rocznica dołączenia naszego kraju do Unii Europejskiej. Mimo wielu zapowiedzi o zastąpieniu naszej rodzimej waluty przez euro ciągle płacimy w sklepie złotówkami, a przedsiębiorcy eksportujący lub importujący różne produkty, codziennie nerwowo sprawdzają tabele kursów. Od czego zależy kurs euro? Dlaczego mają na niego wpływ wydarzenia dziejące się za naszymi granicami? Ten artykuł wyjaśni takie wątpliwości.

Kurs euro to efekt ścierania się wielu czynników

Kurs euro i każdej innej waluty obcej, czyli cena, jaką trzeba zapłacić za nią w złotówkach wynika z bardzo wielu czynników, głównie opartych na gospodarce, polityce, wzajemnych relacjach i bilansie płatniczym. Poniżej znajdziesz rozwinięcie tej informacji. Dzięki temu będziesz wiedział, dlaczego wysokie stopy procentowe mogą wpływać zarówno korzystnie, jak i niekorzystnie na cenę kurs euro, dolara i franka.

Jaki wpływ na kursy walut ma inflacja

Inflacja to względna siła nabywcza waluty w porównaniu do innych walut. Na przykład zakup jabłka w jednym kraju może kosztować jedną jednostkę waluty, ale za to samo jabłko w kraju o wyższej inflacji koszt tysiąca jednostek innej waluty. Takie różnice w inflacji pokazują, dlaczego różne waluty mają różną siłę nabywczą, a w efekcie różne kursy walut. Kraje o niskiej inflacji zazwyczaj mają silniejsze waluty.

Dlaczego stopy procentowe wpływają na kurs euro i dolara

Stopy procentowe są ściśle powiązane z inflacją i kursami wymiany. Banki centralne różnych krajów stosują stopy procentowe do modulowania inflacji w kraju. Wyższe stopy procentowe przyciągają kapitał zagraniczny, co wzmacnia kursy walut lokalnych. Jeśli jednak stopy te pozostaną zbyt wysokie przez zbyt długi czas, inflacja może zacząć rosnąć, powodując dewaluację waluty.

Co to jest dług publiczny i jak wpływa na kursy walut

Większość krajów pożycza pieniądze od obywateli, aby sfinansować wzrost gospodarczy. Jeśli ten dług publiczny przewyższy wzrost gospodarczy, może podnieść inflację, zniechęcając inwestorów zagranicznych do zaangażowania swoich środków. W niektórych przypadkach rząd może drukować pieniądze, aby sfinansować dług, co może również podnieść inflację.

Dlaczego jakość pracy rządu wpływa na kurs euro

Stabilny politycznie kraj przyciąga więcej inwestycji zagranicznych, co pomaga w utrzymaniu kursu waluty. Jest również odwrotnie – słaba stabilność polityczna dewaluuje kurs waluty danego kraju. Stabilność polityczna wpływa również na lokalne czynniki gospodarcze i politykę finansową. Kraje o silniejszej stabilności politycznej, takie jak Szwajcaria, mają silniejsze i wyżej cenione waluty.

Jaki wpływ na kursy euro i franka ma polska gospodarka

Innym sposobem określania kursów wymiany jest wydajność gospodarcza. Niska stopa bezrobocia oznacza, że obywatele mają więcej pieniędzy do wydania, co pomaga tworzyć stabilniejszą gospodarkę. Dzięki silniejszej gospodarce kraj przyciąga więcej inwestycji zagranicznych, co z kolei pomaga obniżyć inflację i podnieść kurs walutowy kraju.

Jak ceny walut reagują na bilans handlowy

Bilans handlowy to względna różnica między importem a eksportem danego kraju. Jeśli kraj ma dodatni bilans handlowy, oznacza to, że jego eksport przewyższa import i napływ waluty obcej jest wyższy niż odpływ. Rosną rezerwy walutowe, co pomaga obniżyć stopy procentowe, stymuluje wzrost gospodarczy i wzmacnia kurs lokalnej waluty.

Deficyt na rachunku bieżącym a kursy walut

Deficyt na rachunku obrotów bieżących jest ściśle powiązany z bilansem handlowym. Bilans handlowy kraju jest porównywany z bilansami jego partnerów handlowych. Jeśli deficyt na rachunku bieżącym kraju jest wyższy niż deficyt partnera handlowego, może to osłabić jego walutę w stosunku do waluty tego kraju. Kraje, które mają niskie deficyty na rachunku bieżącym, mają silniejsze waluty.

Kursy walut polegają na zaufaniu i nie są odporne na spekulacje

Na walutę wpływa zaufanie handlowców do niej. Zmiany wynikające ze spekulacji są zwykle irracjonalne, nagłe i krótkotrwałe. Na przykład handlowcy mogą zdewaluować walutę na podstawie wyniku wyborów, zwłaszcza jeśli wynik jest postrzegany jako niekorzystny dla handlu lub wzrostu gospodarczego. Konflikt zbrojny u sąsiada ma ogromny wpływ na kurs waluty, bo nie sprzyja rozwojowi gospodarczemu.